Welkom > Dyslexie
Mind Mappen voor het Onderwijs
Dyslexie

Mind Mappen als ondersteuning bij dyslexie

Ongeveer 3,6% van de Nederlandse basisschoolpopulatie is in meer of mindere mate dyslectisch. Dit betekent dat vrijwel iedere school jaarlijks te maken krijgt met dyslectische kinderen.

Dyslexie is een ingekapselde taalstoornis, een onderactiviteit in de linker hersenhelft in delen die van belang zijn bij de decodering van fonemen en woordherkenning. M.a.w. een fonologisch tekort in de lagere taalfunctie. Dit uit zich vooral in de moeite die kinderen hebben vlot en vloeiend te leren lezen, maar ook in problemen met het vinden van de juiste klanken bij een begrip. Hun cognitieve benodigdheden om te kunnen bevatten, zoals syntaxis, discours en redeneren, zijn over het algemeen wel intact. Dit betekent dat een dyslectisch kind in principe in staat is de stof te begrijpen die het zich eigen moet maken. Echter de route van decoderen via woordherkenning naar betekenis levert problemen op.

Gelukkig zijn er inmiddels goede interventieprogramma's ontwikkeld om deze kinderen te helpen op voldoende niveau te leren lezen en schrijven. Onderzoek, aan o.a. de universiteiten van Maastricht en Yale, toont aan dat er bij een voldoende krachtige interventie zelfs sprake is van significant grotere hersenactiviteit in de gebieden die te maken hebben met woordvorming.

Mind Mappen heeft al voor veel dyslectische leerlingen bewezen een  goede steun in de rug te zijn. Het maakt namelijk gebruik van de sterkere punten van het kind, zoals het denken op een hoger niveau, visualiseren en creativiteit. Vooral visualisatie geeft de mogelijkheid direct de gehele bagage aan begrip en associaties aan te boren.
    
Allereerst biedt Mind Mappen ondersteuning bij de koppeling van woordbeeld aan begrip. Door het woordbeeld visueel te koppelen aan het begrip en de inhoud leert het kind dit beter onthouden. Immers, een dyslectisch kind zal meer tijd moeten besteden aan het inslijten van woordbeelden. Ondersteuning die ook andere hersengebieden activeert levert daarbij winst op.

Daarnaast is het een goede ondersteuning bij het zich eigen maken van leerstof. Een vaardigheid die deze kinderen vooral in de bovenbouw, maar zeker ook in het vervolgonderwijs hard nodig hebben. Hierin worden zij vaak belemmerd door de problemen die zij tegen komen in het doorgronden van de geschreven tekst. Door gebruik te maken van Mind Mappen ervaren de kinderen dat zij wl in staat zijn omvangrijkere hoeveelheden stof te doorgronden en eigen te maken.

In een Mind Map krijgen kernbegrippen een centrale plek en worden zij gekoppeld aan visuele ankers. Naast het feit dat in een Mind Map gebruik gemaakt wordt van beelden is een Mind Map in zijn totaliteit ook een beeld.

Een Mind Map geeft structuur. Dyslectische kinderen hebben hier veel behoefte aan. Het helpt een kind de kernbegrippen te koppelen aan daaraan afgeleide begrippen en ook deze weer visueel te maken. Door het gebruik van beelden hoeft het kind bij herhaling van de stof niet zoveel tijd te stoppen in het weer doorlezen, maar kan het gelijk gebruik maken van zijn begripsniveau.

Mind Mappen is leuk! Juist doordat het ruimte geeft aan de creativiteit en gebruik maakt van kleuren en plaatjes. En vooral omdat het een kind weer laat ervaren wat het allemaal wl kan. 


Saskia Frankena


BOEKEN

powered by cmsimple.dk - template by cmsimple-styles.com - made by MindMap.Nederland